Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Oświadczenie:

Niniejszym oświadczam, że w żaden sposób nie jetem prawnie lub gospodarczo powiązany z siecią sklepów IKEA, a świadczone przeze mnie usługi w całości i niezależnie wykonywane są przez przedsiębiorcę działającego pod firmą Ariba Łukasz Puzdrowski. Znak Słowny IKEA został użyty wyłącznie w celu informacyjnym.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług ARiBA [dalej – Regulamin] jest określenie zasad świadczenia na rzecz zamawiającego [dalej – Klienta] usług w postaci pośrednictwa w zakupie towarów oferowanych w sklepach sieci IKEA, ich transportu, a także – na wyraźne zamówienie Klienta – wniesienia i montażu [dalej – Usługi].

1.2 Świadczącym Usługi jest Łukasz Puzdrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARiBA Łukasz Puzdrowski z siedzibą w Częstkowie przy ul. Osiedlowej 6 (84-217 Szemud), NIP: 588-216-73-24, REGON: 220357720, adres do korespondencji: ul. Wassowskiego 12/31, 80-225 Gdańsk [dalej – ARiBA].

1.3 Kontakt z ARiBA jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerami telefonów +48 791 723 712 i +48 881 341 801 w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-16.00 i sobotę w godzinach 9.00-12.00.

§ 2. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

2.1 Warunkiem przystąpienia do świadczenia Usług jest:

2.1.1 sporządzenie przez Klienta listy zakupów towarów oferowanych na stronie internetowej www.ikea.pl [dalej – Lista Zakupów],

2.1.2 przesłanie do ARiBA zamówienia obejmującego Listę Zakupów [dalej – Zamówienie]:

2.1.2.1 pocztą elektroniczną w formacie PDF na adres wskazany w pkt. 1.3, lub

2.1.2.2 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.ariba.net.pl, lub

2.1.2.3 telefonicznie pod numerami wskazanymi w pkt. 1.3,

wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej Klienta, numeru jego telefonu kontaktowego oraz adresu dostawy,

2.1.3 potwierdzenie woli związania się umową o świadczenie Usług [dalej – Umową] na podstawie wyceny przedstawionej przez ARiBA w odpowiedzi na Zamówienie [dalej – Wyceny],

2.1.4 potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacja.

2.2 Zamówienia dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej www.ariba.net.pl można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 1600, w soboty, niedziele oraz w święta (ustawowo wolne od pracy) będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2.3 Informacje oraz przykładowy cennik zamieszczony na stronie internetowej www.ariba.net.pl traktować należy jako zaproszenie do składania zapytania o wycenę Usług. Cennik zamieszczony na stronie internetowej www.ariba.net.pl jest cennikiem jedynie przykładowym (orientacyjnym) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2.4 Cena świadczenia Usług jest uzależniona od kilku czynników: ilości zamawianych towarów, ich wartości, gabarytów, wagi oraz miejsca ich dostarczenia. Wycena Usług opierana jest każdorazowo o cennik podstawowy zawarty na stronie www.ikea.pl i nie uwzględnia ewentualnych rabatów, upustów i promocji wynikających z posiadania przez Klienta karty IKEA FAMILY ani innych warunków promocyjnych oferowanych w sklepach sieci IKEA.

2.5 Do zawarcia Umowy dochodzi, gdy:

2.5.1 w odpowiedzi na Zamówienie, na podany w nim adres poczty elektronicznej Klienta trafi informacja zwrotna od ARiBA [dalej – Oferta], potwierdzająca dostępność towarów z Listy Zakupów na dzień udzielania odpowiedzi oraz zawierająca Wycenę i termin dostawy,

2.5.2 Klient przyjmie Ofertę, wysyłając w odpowiedzi na nią wiadomość e-mail z potwierdzeniem woli zawarcia Umowy w oparciu o treść oferty oraz postanowienia niniejszego Regulaminu, wg wzoru potwierdzenia zawartego w Ofercie.

2.6 Zawarte w oświadczeniu o przyjęciu Oferty potwierdzenie terminu dostawy przypadającego w ciągu 14 dni od przyjęcia Oferty traktowane jest jako żądanie Klienta rozpoczęcia świadczenia Usługi w terminie wcześniejszym, niż 14 dni od przyjęcia Oferty.

2.7 Po otrzymaniu wiadomości o przyjęciu Oferty, nie później jednak, niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług ARiBA potwierdzi zawarcie Umowy, przesyłając Klientowi stosowną wiadomość elektroniczną na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w pkt. 6.2.

2.8 Modyfikacja złożonego Zamówienia lub całkowita rezygnacja z zawartej Umowy jest możliwa maksymalnie na 3 dni przed wyznaczonym w Ofercie terminem dostawy. Powyższe uprawnienie nie narusza ani nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 6.1.

2.9 Warunkiem złożenia Oferty co do realizacji Zamówienia jest dostępność towarów objętych Listą Zakupów. Z uwagi na względy natury logistycznej ARiBA samodzielnie decyduje, w którym sklepie sieci IKEA dokonuje zakupów i nie jest w tym zakresie związana treścią Listy Zakupów. W przypadku niedostępności części towarów objętych Listą Zakupów Klient zostanie informowany o tym fakcie wraz z przedstawieniem mu Oferty w zakresie towarów dostępnych.

2.10 Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Oferty nie stanowi po stronie ARiBA gwarancji dostępności towarów. Również po zawarciu Umowy może okazać się, iż towary nią objęte nie są dostępne w sklepie sieci IKEA, w którym ARiBA dokonuje ich zakupu. W takim przypadku ARiBA nie jest zobowiązana do dokonania ich zakupu w innym sklepie sieci IKEA.

§ 3. WARUNKI DOSTAWY

3.1 ARiBA dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji Umowy był jak najkrótszy. Na czas realizacji bezpośredni wpływ ma czas kompletowania przesyłki składającej się z zamówionych przez Klienta towarów [dalej – Przesyłka], dostępność miejsca w środku transportu oraz czas dostawy Przesyłki pod wskazany przez Klienta adres. Wiążący termin dostawy wskazywany jest każdorazowo w Ofercie.

3.2 ARiBA poinformuje Klienta telefonicznie o dostarczeniu Przesyłki z wyprzedzeniem ok. 15-30 min. Klient zobowiązuje się być dostępny pod telefonem w ustalonym terminie dostawy oraz pod wskazanym przez siebie adresem w momencie dostawy.

3.3 ARiBA dostarcza Przesyłkę pod drzwi domu lub klatki schodowej pod wskazanym przez Klienta adresem. O ile nie zawarto Umowy w zakresie wniesienia i/lub montażu towarów, Klient w wyznaczonym dniu dostawy zobowiązuje się do zapewnienia samodzielnego wniesienia towarów. Klient zobowiązany jest do zapewnienia miejsca, na rozładunek z wnoszeniem gdzie dystans między autem a docelowym miejscem postawienia mebli jest nie większy niż 50 m

3.4 Jeszcze przed wydaniem Przesyłki Klient zobowiązany jest do jej sprawdzenia w obecności przedstawiciela ARiBA pod kątem zgodności z Umową oraz ewentualnych uszkodzeń Przesyłki powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia niezgodności Przesyłki z Umową lub jej uszkodzenia w transporcie Klient oraz przedstawiciel ARiBA sporządzają stosowny protokół stanowiący podstawę reklamacji.

3.5 Odbiór Przesyłki potwierdzany jest własnoręcznym i czytelnym podpisem Klienta złożonym na wydruku Oferty, z podaniem daty i godziny odbioru Przesyłki. Przedstawiciel ARiBA dostarczający Przesyłkę uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby ją odbierającej w celu potwierdzenia uprawnienia tej osoby do odbioru Przesyłki. Potwierdzenie odbioru Przesyłki na wydruku Oferty oznacza jej przyjęcie bez zastrzeżeń wraz z oryginałem paragonu lub faktury dokumentującej nabycie towarów w sklepie sieci IKEA.

3.6 Prawo własności zamówionych towarów przechodzi na Klienta z momentem ich zakupu na jego rzecz w sklepie sieci IKEA. ARiBA ponosi przy tym pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe w związku z ich transportem.

§ 4. PŁATNOŚĆ

4.1 Cenę zakupu dostarczanych towarów wraz z wynagrodzeniem ARiBA z tytułu zawartej Umowy Klient uiszcza:

4.1.1 w gotówce, przy odbiorze Przesyłki, na ręce przedstawiciela ARiBA dostarczającego Przesyłkę

4.1.2 przelewem, na rachunek bankowy ARiBA, przy czym warunkiem wydania Przesyłki jest w takim przypadku uznanie rachunku bankowego ARiBA pełną kwotą ceny zakupu towarów i wynagrodzenia ARiBA.

4.2 Odmowa uregulowania należności na rzecz ARiBA w warunkach wskazanych w pkt. 4.1 jest równoznaczna z odmową przyjęcia Przesyłki.

4.3 Przy odbiorze Przesyłki Klient dostaje oryginał paragonu dokumentującego zakup towarów ze sklepu sieci IKEA oraz paragon od ARiBA dokumentujący wynagrodzenie za usługi objęte Umową. Chęć otrzymania faktury (tak ze sklepu sieci IKEA, jak i od ARiBA) Klient powinien zgłosić w Zamówieniu wraz z podaniem wszelkich niezbędnych danych koniecznych do jej wystawienia.

4.4 Alternatywnie do zasad wskazanych w pkt. 4.1 – 4.2 ARiBA oferuje możliwość dokonania zakupów w systemie ratalnym, z wykorzystaniem kredytu ratalnego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 42c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000040562.

4.5 Jakiekolwiek odstąpienie od Umowy ma zastosowanie tylko do relacji pomiędzy Klientem a ARiBA i nie wpływa na zobowiązania zaciągnięte przez Klienta w związku ze skorzystaniem z kredytu ratalnego.

4.6 W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy kredytu ratalnego, o której mowa w pkt. 4.4, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić ARiBA o tym odstąpieniu i uregulować należne cenę zakupu towarów wraz z wynagrodzeniem należnym ARiBA stosownie do wskazań zawartych w pkt. 4.1.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Sprzedawcą towarów dostarczanych przez ARiBA jest właściciel sklepów sieci IKEA wskazany na paragonie lub fakturze dokumentującej nabycie towarów.

5.2 Wszelkie uprawnienia przysługujące Klientowi w związku z odpowiedzialnością za wady zamawianych towarów przysługują mu wyłącznie wobec ich sprzedawcy wskazanego w pkt. 5.1, na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. Podstawą reklamacji jest oryginalny paragon lub faktura dokumentującą zakup zamawianych przez Klienta towarów, dostarczona przez ARiBA.

5.3 ARiBA ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Przesyłki powstałe w trakcie jej transportu oraz za niezgodność Przesyłki z Umową – stwierdzone w protokole sporządzonym przy odbiorze przez Klienta i przedstawiciela ARiBA przy odbiorze Przesyłki.

5.4 W razie uszkodzenia Przesyłki lub jej niezgodności z Umową Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z zakupem i dostawą uszkodzonego lub niezgodnego z Umową towaru. ARiBA zapewni w to miejsce dostarczenie do Klienta towaru nieuszkodzonego lub odpowiednio zgodnego z Umową najbliższym możliwym transportem.

5.5 Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług można składać na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.3 lub wskazanymi tam numerami telefonów, a także na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1.2.

5.6 Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niemożność jej wykonania, która nastąpiła wskutek działania sił zewnętrznych, niezależnych od stron i ich nieznanych w momencie zawierania Umowy, których nie mogły one przewidzieć ani im racjonalnie przeciwdziałać (siła wyższa). Wyłącznie odpowiedzialności obejmuje wyłącznie czas trwania przeszkód, o których mowa powyżej.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Klient będący konsumentem, tzn. osobą fizyczną zawierającą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpienia od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy (tj. od dnia wysłania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Oferty ARiBA, o której mowa w pkt. 2.5.2).

6.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi jednoznacznie poinformować ARiBA o tym fakcie, przesyłając do ARiBA swoje oświadczenie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, przesyłanego przez ARiBA wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy.

6.3 Do zachowania terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie (nadanie) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w pkt. 6.1.

6.4 W przypadku wykonania prawa odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.

6.5 Klient nie może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy Usługa objęta Umową została wykonana w całości, pomimo jej wykonania przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy.

6.6 W przypadku, gdy Klient skorzystał z prawa odstąpienia od Umowy, wcześniej zaś zażądał rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz ARiBA wynagrodzenia za świadczenie Usług w wysokości proporcjonalnej do zakresu Usług wykonanych do chwili doręczenia ARiBA oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 ARiBA oświadcza, iż jako administrator danych osobowych przekazanych jej przez Klientów, przetwarza te dane wyłącznie na potrzeby realizacji Usług i w związku z zawartą Umową, zaś przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.2 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek jednocześnie niezbędne w celu zawarcia Umowy. W związku z powyższym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością skorzystania z Usług.

7.3 Klient ma prawo w każdym czasie do dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania usunięcia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 ARiBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert promocyjnych na zasadach przewidzianych w odrębnych regulaminach.

8.2 ARiBA zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każdorazowo do Umowy ma zastosowanie Regulamin obowiązujący w momencie przyjęcia Oferty.

8.3 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01. 2015 r.

8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy:

8.4.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

8.4.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

8.4.3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ekspresowe
montaże i dostawy

Gwarancja
satysfakcji

10 lat
doswiadczenia